پتروگرافی و پتروژنز توده نفوذی قلایلان (جنوب غرب قروه -کردستان)

Document Type : Original Research

Authors

گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، همدان، ایران

Abstract

توده نفوذی قلایلان بخشی از نفوذهای موجود در جنوب-جنوب غرب قروه است. بر اساس مشاهدات صحرایی و ویژگی های کانیشناسی، این نفوذی مورد مطالعه شامل سه واحد دیوریت، گرانیت و گرانیتپورفیری است. سنگهای این واحدها از نظر ژئوشیمی از نوع I، ساب آلکالن و از نظر د رجه اشباع از آلومینیم (ASI) متاآلومین هستند. در واحد دیوریتی پایین بودن نسبت های (Al2O3/FeO+MgO+TiO2) و (Na2O+K2O/FeO+MgO+TiO2) و تمرکز پایین نسبت Rb/Sr (کمتر از 6/0) بر ذوب بخشی منابع پوسته زیرین به واسطه ذوب بدون آب آمفیبولیت برای این واحد اشاره دارد. حجم زیاد سنگهای فلسیک (گرانیت و گرانیت پورفیری)، با این موضوع که این واحدها از طریق تفریق بلورین ماگمای والد بازالتی مشتق از گوشته توأم با آلایش به وجود آمده است، سازگار نیست. میزان پایین عناصر انتقالی (Ni، Cr، Co و V)، مقادیر پایین نسبت عناصر Nb/La و Ti/Zr نشان میدهند که منشأ ماگمای اولیه واحد فلسیک احتمالاً در اثر ذوب بخشی پروتولیتهای پوستهای (متاگری واک ها) به وجود آمده است و ماگماهای بازالتی حاصل از گوشته که در پوستهزیرین جایگزین شدهاند محتملترین منشأ گرمایی برای ذوب بخشی بوده اند. نمودارهای تفکیک کننده محیط تکتونیکی، پایین بودن نسبت Nb/U و Nb/Y و مقادیر بالای نسبت Ba/Nb بیانگر محیطی مرتبط با فرورانش در حاشیه فعال قارهای برای این توده میباشد.

Keywords