بررسی تاثیر شبکه برداشت داده های اکتشافی بر دقت برآورد مناطق آنومال به روش فرکتالی متغیر- مساحت

Document Type : Original Research

Authors

1 گروه اکتشاف معدن، دانشکده مهندسی معدن، ، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

2 گروه مهندسی معدن، دانشکده معدن، دانشگاه تهران، تهران، ایران

Abstract

موفقیت روشهای اکتشافی، به میزان دقت در شناسایی و تفکیک آنومالیهای موجود در دادههای اندازهگیری شده بستگی دارد. در این مقاله، از روش فرکتال جهت تفکیک مولفههای مختلف و تخمین حد آستانهای مولفه آنومال دادههای گرانیسنجی (دادهها با یک شبکه منظم برداشت شدند )، استفاده شد. برای تشخیص تغییر بعد فرکتال و جداسازی دادههای آنومالی از زمینه، از مدل تمام لگاریتمی شتاب جاذبه - مساحت استفاده گردید . در مدل فرکتالی متغیر- مساحت، توزیع دادهها و مشخصات فضایی و هندسی داده ها نیز انعکاس مییابد. نتایج حاصل از کاربرد این مدل با نتایج بررسی مدل فرکتالی غلظت- مساحت در دادههای رسوبات آبراههای (اکتشاف طلا) با شبکه برداشت نامنظم، با یکدیگر مقایسه شدند. بر این اساس، در تخمین شبکه، وجود یک یا چند داده با آنومالی بالا در بین دادههای فاقد شبکه بندی منظم، تغییر بعد فرکتالی خاصی را در بین دادهها سبب میشود و شناسایی سایر دادههای آنومال را با مشکل مواجه میسازد. نوع شبکه برداشت دادههای اکتشافی نتایج روشهای تفکیک را تحت تاثیر قرار داده و در نتیجه توزیع سیستماتیک ایستگاههای برداشت، نتایج بهتری را در تفکیک دادهها به کمک روش فرکتال ارائه میدهند.

Keywords