تعیین پارامتر های جنبش نیرومند زمین به روش DBE و MCE در ساختگاه سد سلمان فارسی جنوب غرب فارس - ایران

Document Type : Original Research

Authors

1 گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دشتستان، دشتستان، ایران

2 گروه مهندسی عمران، دانشگاه ولیعصر رفسنجان، رفسنجان، ایران

Abstract


یکی از سازه های مهم که در بحث علوم زلزله شناسی و مهندسی زلزله جایگاه مهمی دارد سدها می باشند. در این مقاله با استفاده از مطالعه وضعیت زمین ساختی و با بهره گیری از آخرین اطلاعات لرزشی گستره سد سلمان فارسی که بر روی رودخانه قره آغاج که در جنوب استان فارس قرار دارد به روش های آماری گوناگون و روابط میرایی مختلف، آثار لرزشی در ساختگاه سد، مورد ارزیابی قرار داده شد و با در نظر گرفتن عمر مفید سد برابر ۱۰۰ سال میزان بزرگی زمین لرزه های نرمال، مبنای طرح و حداکثر زمین لرزه محتمل در گستره مورد مطالعه ساختگاه معرفی گردید. جهت برآورد بیشینه شتاب، سرعت و جابه جایی حرکت زمین در ساختگاه سد از دو روش سطح مبنای طراحی (DBE) و حداکثر زلزله ی محتمل (MCE) ارائه شده توسط محققین مختلف استفاده شد. همچنین در روش MCE فعالیت لرزه خیزی گسلهای عمده و پویا و یا احتمالا پویا در گستره مورد مطالعه مورد بررسی قرار گرفت و بیشترین مقدار پارامترهای حرکت زمین در ساختگاه سد بدست آمد.

Keywords