وارون سازی و تفسیر داده های گرانی منطقه زمین گرمایی محلات

Document Type : Original Research

Authors

1 گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد واحد کرج، کرج، ایران

2 پژوهشکده علوم کاربردی، جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 گروه انرژی های نو، پژوهشگاه نیرو، وزارت نیرو، تهران، ایران

Abstract

به منظور بررسی ساختارهای زمین شناسی و شناسایی منطقه زمین گرمایی محلات، عملیات گرانی سنجی در ۳۸۰ ایستگاه در محدوده ای به وسعت حدود ۲۰۰ کیلومترمربع اطراف چشمه های آبگرم محلات در پاییز و زمستان ۱۳۹۱ انجام شد. پس از انجام تصحیحات مربوط به داده های گرانی شامل بوگه، توپوگرافی و هوای آزاد، نقشه بی هنجاری بوگه کامل به دست آمد. نقشه بی هنجاری باقی مانده نیز با استفاده از برازش یک سطح منحنی درجه دوم محاسبه گردید. بررسی این دو نقشه وجود ۴ زون بی هنجاری منفی (A۱تا A۴) را آشکار نمود. زون های منفی به عنوان نواحی احتمالی وجود مخزن در یک سامانه زمین گرمایی مورد توجه هستند. همچنین نقشه گرادیان های افقی و قائم میدان گرانی حاکی از وجود ساز و کار گسلی پیچیده در منطقه است. در نهایت وارون سازی سه بعدی داده ها با استفاده از الگوریتم غیرخطی لی-اولدنبرگ انجام شد. نتایج این مدل سازی نشان می دهد که فقط زون A۱دارای تباین چگالی منفی قابل توجهی بوده و به نظر می رسد مخزن زمین گرمایی محلات در این زون و در عمق بین۱۰۰۰ تا ۴۰۰۰ متری قرار دارد.

Keywords