برآورد میزان نشست خط ۲ مترو کرج با استفاده از روش های تحلیلی و عددی

Document Type : Original Research

Authors

1 باشگاه پژوهشگران و نخبگان، دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب، تهران، ایران

2 امور طرح های تونل و سازه های زیرزمینی، شرکت سابیر، تهران، ایران

Abstract


امروزه با توجه به افزایش جمعیت در شهرها، احداث تونل های زیرزمینی به منظور کاهش ترافیک و حمل و نقل امری ضروری است. این مقاله حاصل تحقیق برآورد نشست در جریان احداث خط ۲ متروی کرج است. در این تحقیق ابتدا به وسیله رابطه تحلیلی بابت میزان نشست در خط ۲ متروی کرج برآورد گردید و پروفیل عرضی نشست زمین به وسیله رابطه پک رسم شد. در ادامه، تونل با استفاده از نرم افزارPLAXIS ۲D مدلسازی شده و میزان نشست زمین با روش عددی المان محدود برآورد گردید. حداکثر نشست با رابطه تحلیلی بابت حدود ۱/۳ سانتی متر، با روش عددی المان محدود با اعمال بار ترافیکی حدود ۹/۴ سانتی متر و بدون اعمال بارترافیکی ۴ سانتی متر برآورد گردید. میزان نشست اندازه گیری شده با ابزار دقیق پروژه نیز نزدیک به نتایج بدست آمده می باشد.روش به کار رفته در این تحقیق نشان می دهد که اگرچه مقدار نشست برآورد شده به روش عددی به مقدار واقعی نزدیکتر است، اما استفاده از هر دو روش تحلیلی و عددی برای برآورد میزان نشست زمین در اثر ساخت این تونل امکان پذیر می باشد.

Keywords