بررسی نقش ساختار های زمین شناسی در ایجاد زون های هیدروژئولوژیکی با ویژگی های هیدروشیمیایی متفاوت (مطالعه موردی دشت الباجی)

Document Type : Original Research

Authors

1 گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

2 دفتر مطالعات آبهای زیرزمینی، سازمان آب و برق خوزستان، اهواز، ایران

Abstract

کیفیت شیمیایی آب زیرزمینی در هر منطقه، عمدتاً تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله مواد تشکیل دهنده سفره آبدار، خصوصیات اقلیمی و منبع تغذیه قرار می گیرد. علاوه بر این، چین خوردگی و گس لهای زیرسطحی نیز کیفیت آب زیر زمینی را کنترل م یکنند. دشت الباجی از نظر ساختاری، ناودیسی است که بین رودخانه های کرخه و کارون واقع شده و هدایت الکتریکی (EC) آب زیرزمینی در آن بسیار متغیر میباشد. برای بررسی ساختارهای زیرسطحی، با استفاده از لاگ چا ههای موجود در منطقه، اقدام به تهیه مقاطعی از آبرفت در جهات مختلف گردید. همچنین نقش عوامل مؤثر بر کیفیت آب زیرزمینی به روش های مختلف بررسی شد. نتایج نشان داد که حضور تاقدیس زین العباس که بخشی از آن در زیر سطح زمین امتداد یافته، نقش مؤثری را در شکلگیری زونهای هیدروژئولوژیکی با خصوصیات هیدروشیمیایی متفاوت، ایفا نموده است.

Keywords