بررسی ساختاری فروبوم دشت ارژن با استفاده از تکنیک های سنجش از دور و خش لغزهای گسلی

Document Type : Original Research

Authors

1 گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 Department of Geology, Zahedan Branch, Islamic Azad University, Zahedan, Iran

Abstract

فروبوم دشت ارژن با جهت شمال خاوری، در 65 کیلومتری باختر شیراز بر اثر فعالیت قطعه هایی از گسل فعال کره بس تشکیل شده است. این فروبوم کششی، بوسیله گسل های مرزی ارژن خاوری و باختری که عمود بر طاقدی سهای کوه شاه نشین و سلامتی هستند، محصور گردیده است. در این مطالعه، بارزسازی ساختارهای خطی منطقه بصورت نیمه اتوماتیک، با استفاده ازتصاو یر ماهواره ای SPOT با تفکیک مکانی 5/2 متر در چهار جهت آزیموتی فیلتر گذاری شده اند، انجام گرفته است. منطقه مورد مطالعه به 1، 4، 9، 16، 25 و 36 قسمت مساوی تقسیم گردید. با استفاده از داده های خروجی دیاگرام های گل سرخی رسم شد، و امتداد اصلی خطواره ها در 6 ستون ازباختر به خاور، با گسل های منطقه با روند EN56°± ° 4، مطابقت نشان داد. در بررسی ساختاری، برداشت اطلاعات از خش لغز های گسلی، بمنظور بازسازی جهت گیری دیرینه تنش موثر در تشکیل فروبوم دشت ارژن با روش گرافیکی (fault-slip inversion technique) صورت گرفته است . موقعیت و روند استر س های اصلی بترتیب SE ،σ و 3 NE ,N23°E, 72º ،σ1، S58°E, 26º، σ2، SW,S34°W, 10º بدست آمد. میدان تنش اطراف گسل های مرزی فروبوم به میدان تنش فعالیت گسل کر هبس وابسته می باشد

Keywords