بهبود خصوصیات فیزیکی لاستیک با افزودنکربنات کلسیم ضایعاتی

Document Type : Original Research

Authors

1 گروه مهندسی معدن، دانشگاه آزاد اسلام، واحد نیریز، نیریز، ایران

2 باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز، ایران

Abstract

در این تحقیق، نمونههای لاستیک با نسبت 15 درصد وزنی افزودنی کربنات کلسیم ضایعاتی ( 4 نمونه متفاوت کربنات کلسیم ضایعاتی) تهیه و پس از مخلوط کردن و پرس در فشارنهایی 4 مگاپاسکال در دمای oC 10 به مدت 60 دقیقه پخته و مهمترین خواص آنها شامل سختی، درصد ازدیاد طول تا حد پارگی، مقاومت کششی و مدول 300 درصد اندازهگیری شدند. برای بررسی آنالیز شیمیایی کربنات کلسیم از روش فلورسانس اشعه ایکس (XRF) استفاده شد. همچنین بررسی توزیع دانهبندی کربنات کلسیم به کمک دستگاه آنالیز اندازه ذرات (LPSA) انجام شد. نتایج نشان داد که با افزایش کربنات کلسیم ضایعاتی تا 15 درصد وزنی به ترکیب اولیه لاستیک، ویژگیهای فیزیکی لاستیک به طور مطلوبی افزایش مییابد، ولی با افزایش این مقدار خواص مطلوب و استاندارد کاهش خواهد یافت.

Keywords