روش زنجیره مارکوف برای مدل سازی رخساره های سنگی در یکی از مخازن هیدروکربوری جنوب غرب ایران

Document Type : Original Research

Authors

1 گروه مهندسی معدن، دانشکده فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

Abstract

شناسایی و تفسیر ناهمگنیهای زیرسطحی به ویژه رخسار ههای سنگی، همواره نقشی اساسی در ارزیابی و مدیریت منابع هیدروکربوری دارد. ارائه روشی نوین که نتایج آن تطابق بهتری با واقعیت رخسارههای مخزنی داشته باشد، همواره مورد توجه بوده و می تواند در کاهش ریسک تصمیمگیری موثر باشد. امروزه زنجیره مارکوف به عنوان روشی قدرتمند برای مد لسازی رخسارهها مورد استفاده قرار میگیرد که برمبنای احتمالات شرطی و ارائه ماتریس انتقال حالت است. در این مطالعه، پس از مدل سازی رخساره با زنجیره مارکوف، به بررسی تعمی مپذیری این روش برای مقاطع بدون اطلاعات لرز های پرداخته شد. هم چنین به منظور افزایش دقت تعمیمپذیری، راهکاری بر مبنای تغییر نوع حرکت زنجیره ارائه گردید . این پژوهش بر روی یک ی از میادین هیدروکربوری جنوب غرب ایران انجام شد که در آن سازند آسماری مخزن اصلی هیدروکربور را تشکیل میدهد. با استفاده از روش زنجیره مارکوف، مدل سازی سه بخش اصلی سازند آسماری و پوش سنگ آن در یک مقطع به طول 12 کیلومتر و ضخامت 110 متر انجام شد. بهترین نتیجه مدل سازی، برای حالت بکارگیری راهکار پیشنهادی بوده که دقت آن بطور متوسط حدود 82 درصد می باشد.

Keywords